Evidence based spirituality

Uit Paraplu
Ga naar:navigatie, zoeken
 • "The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity." - Albert Einstein
 • "All the world's major religions, with their emphasis on love, compassion, patience, tolerance, and forgiveness can and do promote inner values. But the reality of the world today is that grounding ethics in religion is no longer adequate. This is why I am increasingly convinced that the time has come to find a way of thinking about spirituality and ethics beyond religion altogether." - De 14' Dalai Lama"
 • "...to be purified in the Mysteries, to get to know the splendors of the worship of Demeter, and so become the best ambassadors of Eleusis and the Athenian democracy." - Perikles
 • For among the many excellent and indeed divine institutions which your Athens has brought forth and contributed to human life, none, in my opinion, is better than those mysteries. For by their means we have been brought out of our barbarous and savage mode of life and educated and refined to a state of civilization; and as the rites are called initiations, so in very truth we have learned from them the beginnings of life (basic principles of life), and have gained the power not only to live happily (and from them acquire not only a way of living in happiness), but also to die with a better hope.” - Cicero, De legibus / Laws II, xiv, 36
 • "Always keep the Inner Eye Open." Albert Hofmann's answer to our question on what kept him so young at his age of 100 years.
 • “All sciences are vain and full of errors that are not born of Experience, the mother of all Knowledge.” ― Leonardo da Vinci, Leonardo's NotebooksInleiding

Deze tekst over "evidence based spirituality" en religie is summier, het is vooral bedoeld als standpunt bepaling. Wie niet al in hoge mate weet wat hier wordt bedoeld zal het moeilijk uit deze tekst kunnen opnemen.

Een uitgebreide toelichting is wel in de vorm van presentaties beschikbaar. En het is de vraag in hoeverre deze materie zich beter leent voor het bespreken in een groep en of er iets bereikt kan worden met volledige publicatie. Van oorsprong is deze materie onderwerp van "Secret Oral Teachings". Niet met het doel om zaken geheim te houden, maar omdat enige begeleiding op zijn plaats kan zijn. Het kan ook niet alleen om verbale overdracht gaan, geleide ervaringen of concreet aansluiten bij bestaande ervaringen zijn ook van belang voor een volledig begrip.

Het ervaren van absolute eenheid, en al het denken en ervaren op het gebied van spiritualiteit heeft een verontrustende kant. Arnold van Gennep wijst daar op en ziet het ritueel als een manier om daar iets mee te doen. Vlatko Vedral merkt in Decoding Reality op een gegeven moment op dat verder lezen niet zonder risico is. Het ervaren van absolute eenheid en het ervaren van entropie zijn naadloos verbonden. Kennis opdoen van de naakte werkelijkheid is als het verliezen van maagdelijkheid een éénmalige gebeurtenis, een bewijs dat entropie echt is. Inzicht krijgen in entropie is niet zonder gevaar en risico. Hulp van ervaren begeleiders kan daarbij van grote dienst zijn. Waar kritiek op religie en spiritualiteit snel doorschiet in het verdacht maken van iedereen die zich er beroepsmatig mee bezig houdt, is het standpunt hier dat het om legitieme zinvolle dienstverlening gaat en dat religie een reëel product is.


De ideeën over Spiritualiteit en Religie die hier naar voren worden gebracht zijn niet nieuw en worden met verwijzing naar bronnen onderbouwd. Bij de beschouwing van zingeving kan onderscheid worden gemaakt tussen het spirituele aspect als de persoonlijke beleving, en het religieuze als het sociale aspect. Deze vormen samen met een visie op goden, de theologische component, één geheel.

Pp 3 Slide126.PNG

Bewustzijn, Tijd, Ego en Samenleving.

Aan elke gedachte over spiritualiteit en religie liggen impliciet of expliciet aannames ten grondslag over hoe een mens in elkaar zit. En in zoverre een religie tracht te verklaren hoe de mens is ontstaan en wat het doel van het leven is, is dat een expliciete uiting van die aannames. Het door Willam James naar voren gebrachte idee dat ons bewustzijn een fysiologische basis heeft vormt het vertrekpunt hier. De stelling is dat alle ervaringen berusten op in principe meetbare processen zoals electrische signalen en bio-chemische processen in ons lichaam die het gevolg zijn van het opnemen van informatie (via de zintuigen), terwijl die processen ook door de subdelen van het systeem zelf worden beïnvloed. Het bewustzijn is een concept dat verbonden is met het totaal van die processen, het is een voorbeeld van een geheel dat groter is dan de som van de delen. Het bewustzijn is een macrotoestand die een relatie heeft met een groot aantal microtoestanden en laat zich in termen van entropie beschouwen.


Een fundamentele eigenschap van ons bewustzijn is het indirecte karakter. Het continue lopende verhaal in ons hoofd is een film die bestaat uit opnames van het privé model van de wereld buiten ons. En dat model heeft het karakter van een open mozaïek, opgebouwd uit momentopnames van kleine deelgebieden die losjes zijn aangebracht op een framewerk van aannames. Sommige van die aannames zijn ons bewust bekend, andere niet. Het model van de wereld wordt bij veel dieren, waaronder de mens, grotendeels op basis van visuele informatie opgebouwd, de aanvulling van taal heeft daarbij een enorme invloed op dat model en het vermogen om dat model te delen en te ontwikkelen.


Ons visuele systeem maakt om de ongeveer 0.2 seconde een opname van de wereld waarbij de focus ligt op een gebied zo groot als een duimnagel op armlengte afstand. Het visuele beeld van de wereld om ons heen bestaat uit een samengevoegde versie van al die kleine momentopnames, voorzover niet gevuld op basis van aannames. Het zien is een tweerichting proces, waarbij de interpretatie die we al in ons hoofd hebben een grote rol speelt. Als we in een bekende omgeving zijn en we hoeven niet veel te beslissen werkt het visuele systeem uren per dag helemaal niet, toch loopt de film in ons hoofd door. In termen van Shannon's informatietheorie nemen we van de stroom berichten die we van onze zintuigen ontvangen alleen die berichten op die informatie bevatten, berichten waarvan de boodschap afwijkt van de voorspelling. De waarde van voorspellingen in bedrijven en organisaties bestaat er ook uit dat de aandacht gericht wordt op die zaken waarvan de realisatie afwijkt van de voorspelling. (The Vision Revolution - Mark Changizi; Information Visualization, Second Edition: Perception for Design, Colin Ware)


Om de ongeveer 3 seconden worden onze waarnemingen samengevat tot een moment. Voorzover we in oorzaak en gevolg denken, begint dat met de abstractie van het nu. Alles wat volgens onze waarneming op één moment gebeurt wordt als "tegelijk" gezien, het ene is niet de oorzaak van het andere. Tussen de door ons geconstrueerde momenten zien we eventueel een causaal verband. Verreweg de meeste momenten gaan verloren, we herinneren ons die niet en ze maken geen deel uit van het verhaal van ons leven. Het verhaal dat wij onszelf en de wereld vertellen en dat wij Ik noemen bestaat uit de voor ons best mogelijke interpretatie van de belangrijke momenten; het begin, de hoogtepunten, de dieptepunten en het eind van episodes (The Self Illusion - How the Social Brain Creates Identity - Bruce Hood, Thinking, Fast and Slow - Kahneman, etc.).


Ons cognitieve beeld van de wereld is net als het visuele beeld een model dat is gebouwd op basis van miniscule waarnemingen die op een framewerk van aannames worden geplakt. We handelen op basis van de voorspellingen die dit model mogelijk maken. (Bayesian statistics, Thomas Bayes) Als we niet op basis van aannames en voorspellingen zouden handelen, zouden we steeds te laat zijn. De noodzakelijke aannames leiden zowel tot visuele illusies (Changizi, Ware) als tot cognitieve illusies (Kahneman, Ariely, Pohl, etc.). Onze waarneming en ons bewustzijn werken op basis van een model dat berust op het kwantificeren van de wereld, daarzonder bestaat er niets. (Tao Te Ching vers 1; How to Measure Anything, Douglas W. Hubbard) Ons handelen wordt gestuurd door al dan niet bewuste voorspellingen op basis van dit model.

Bij dit alles is het goed om te bedenken dat we geen idee hebben wat tijd precies is, in de natuurkunde bestaan minstens 6 verschillende ideëen. Sinds Einstein weten we vanuit de natuurkunde dat tijd en ruimte nauw zijn verbonden. In de praktijk blijkt dat al lang. Vroeger werden afstanden in uren gaans geduid, het GPS systeem berust volledig op nauwkeurige tijdmeting. De modernste klokken zijn zo precies dat het er toe doet waar ze staan. De gemeten tijd gaat boven op een berg echt iets sneller dan op zeeniveau, met de nieuwste klok kan een hoogteverschil van 2 cm ten opzichte van de kern van de aarde gemeten worden. De ontwikkeling van op kwantum theorie gebaseerde klokken maakt het mogelijk om veel inzicht te krijgen in fundamentele zaken. Ondanks dat we niet weten wat tijd is, ontkent niemand het bestaan van "tijd". De onontkoombare entropie dwingt ons om het bestaan en een richting van tijd te erkennen, het beleven van entropie en het beleven van tijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden .

Ego en tijd zijn onlosmakelijk verbonden. Zonder ego geen tijdbeleving, zonder tijdbeleving geen ego. Het is is niet voor niets dat de Ervaring van Absolute Eenheid wordt geassocieerd met het oplossen van de tijd.

Twee citaten ter informatie:

Hugs Follow a 3-Second Rule"Ever wondered how long a hug lasts? The quick answer is about 3 seconds, according to a new study of the post-competition embraces of Olympic athletes. But the long answer is more profound. A hug lasts about as much time as many other human actions and neurological processes, which supports a hypothesis that we go through life perceiving the present in a series of 3-second windows.

Crosscultural studies dating back to 1911 have shown that people tend to operate in 3-second bursts. Goodbye waves, musical phrases, and infants' bouts of babbling and gesturing all last about 3 seconds. Many basic physiological events, such as relaxed breathing and certain nervous system functions do, too. And several other species of mammals and birds follow the general rule in their body-movement patterns. A 1994 study of giraffes, okapis, roe deer, raccoons, pandas, and kangaroos living in zoos, for example, found that although the duration of the animals' every move, from chewing to defecating, varied considerably, the average was, you guessed it, 3 seconds.

"What we have is very broad research showing that we experience the world in about these 3-second time frames," says developmental psychologist Emese Nagy of the University of Dundee in the United Kingdom."

Lees verder: http://news.sciencemag.org/social-sciences/2011/01/hugs-follow-3-second-rule. Zie ook: The time illusion: How your brain creates now, New scientist, 07 January 2015The mean duration of preferred gaze duration is 3295 ± 706 ms (3 sec.)Most animals look at each other to signal threat or interest. In humans, this social interaction is usually punctuated with brief periods of mutual eye contact. Deviations from this pattern of gazing behaviour generally make us feel uncomfortable and are a defining characteristic of clinical conditions such as autism or schizophrenia, yet it is unclear what constitutes normal eye contact. Here, we measured, across a wide range of ages, cultures and personality types, the period of direct gaze that feels comfortable and examined whether autonomic factors linked to arousal were indicative of people's preferred amount of eye contact. Surprisingly, we find that preferred period of gaze duration is not dependent on fundamental characteristics such as gender, personality traits or attractiveness. However, we do find that subtle pupillary changes, indicative of physiological arousal, correlate with the amount of eye contact people find comfortable. Specifically, people preferring longer durations of eye contact display faster increases in pupil size when viewing another person than those preferring shorter durations. These results reveal that a person's preferred duration of eye contact is signalled by physiological indices (pupil dilation) beyond volitional control that may play a modulatory role in gaze behaviour. ...... The mean duration of preferred gaze duration (PGD) was 3295 ± 706 ms.

Lees verder: http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/7/160086.


Het verhaal van ons "Ik " is in hoge mate een sociale construct. Het is niet alleen een verhaal dat wij onszelf vertellen maar ook het verhaal dat anderen waarnemen en ons toestaan of dwingen om onszelf te vertellen. En wij maken het verhaal graag zo dat anderen het mooi vinden, het verhaal is ook de basis van sociale status. Deze visie op het "Ik" komt overeen met het idee uit de kwantum informatica dat informatie aan de oppervlakte zit en niet in een informatiedrager, informatie zit op het grensvlak tussen onderscheidbare informatiedragers. De populariteit van social media zoals Facebook laat goed zien in welke opzichten en welke mate het ego een sociaal fenomeen is. Uit onderzoek blijkt dat men het onderhouden van Facebook een vervelende bezigheid vindt, erger dan de afwas en het andere huishouden. Toch besteedt 90% van de Nederlanders gemiddeld 5 uur per week aan social media zoals Facebook. De dwang om een cyber-ego te hebben is groot.De rol die visuele en cognitieve illusies spelen is bijzonder groot. Het is ook opmerkelijk dat we samen meer kunnen zien dan één persoon alleen, zoals quantum entanglement. Dat we over specifieke functies beschikken voor het herkennen van gezichten zegt ook iets.


Slide18.PNG


Het hier gehanteerde "Intelligent Intuition" model van de aard van ons wereldbeeld en ons handelen is gebaseerd op neurologie en op feedback theorie, zie o.a.: Thinking, Fast and Slow - Daniel Kahneman en Educating Intuition - Robin M. Hogarth.


Ervaring van Absolute Eenheid

Astronauten

Uitgangspunt is dat de Ervaring van Absolute Eenheid (Absolute Unitary Being) een objectief waarneembare ervaring is met objectief waarneembare gevolgen. Het beste voorbeeld is de ervaring van de astronauten en die van de maanreizigers in het bijzonder. (Zie o.a.: Onze Aarde, Kevin Kelly en Moondust, Andrew Smith). Essentieel aan die ervaring is dat deze zich voordeed terwijl men er niet op was voorbereid, geen training daartoe had ontvangen en dat het niet verwacht of gehoopt werd. En toch heeft een groot deel van de astronauten een ervaring gehad die het zicht op het wezen en het doel van dit leven heeft veranderd, met vaak als gevolg een grotere betrokkenheid bij het geheel dan bij het ego. De stelling is hier dat de Ervaring van Absolute Eenheid (de Unio Mystica) in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid is gekomen. Dit verwijst bewust naar Walter Benjamin's opstel: "Het Kunstwerk in het Tijdperk van zijn technische Reproduceerbaarheid". De analyse van reproduceerbare kunst en van de reproduceerbare mystieke ervaring vertoont overeenkomsten.

Naar mijn gevoel bestaat de essentie van de Ervaring van Absolue Eenheid uit het integreren van de absolute eenheid van alles met de eigen persoon.


Rite de Passage en Communitas

Arnold van Gennep heeft in zijn ïn 1909 verschenen studie "Les Rites de Passage" een structuur van inwijdingsrituelen beschreven. Deze structuur is van toepassing op o.a. de maanreizen, de Eleusinische mysteriën, wat in de Bardo Thödol (tibetaans dodenboek) wordt beschreven, etc. Victor en Edith Turner hebben zich voortbouwend op het werk van van Gennep vanaf ongeveer 1955 met vooral de sociale component van deze ervaringen en "liminaliteit" bezig gehouden. Arnold van Gennep legt een directe relatie tussen de persoonlijke beleving en de sociale consequenties, de Turners hebben dit verder uitgewerkt. Deze analyses staan hier centraal in het denken over spiritualiteit en samenleving.


De structuur die van Gennep voorstelt is eenvoudig, de implicaties gaan ver. Dezelfde structuur wordt ook in andere literatuur aangetroffen, met name de Bardo Thödol (het Tibetaanse Dodenboek) bevat een expliciete uitwerking van ditzelfde model. Een overgangsritueel wordt naar van Gennep gekenmerkt door drie fases, die ook van toepassing zijn op het creatieve proces. Het boeddhistische symbool de vajra (dorje, "diamanten bliksemschicht") kan gezien worden als symbool voor de fase van loslaten. De bel geeft het terugkeren uit de meditatie aan, dit kan gezien worden als een symbool voor de derde fase. In de met het Mysterie van Eleusis verbonden Homerische hymne aan Demeter kan een soortgelijk drie fasen proces worden herkend. Ook in een ruimtereis zijn deze drie fasen duidelijk onderscheiden. De ervaringen die gepaard gaan met een retourreis naar de ruimte, zijn opmerkelijk genoeg in hoge mate dezelfde ervaringen die o.a. de Bardo Thödol beschrijft als kenmerkend voor deze drie fasen.

De drie fasen van een overgangsritueel zijn:

 1. Het loslaten, "ont-vormen", de startfase en het divergeren
 (uiteenwijken).
 2. Het verblijven in een liminale toestand, een "vormloze" fase. Liminaliteit is een ongedefinieerde toestand/status, meestal is het van korte duur.
 3. De terugkeer, het "her-vormen", het convergeren en realiseren.


De analyse dat het noodzakelijk is om de oude verbanden los te laten om tot nieuwe inzichten te komen legt John R. Boyd uit in termen van entropie in: Destruction and Creation. Zonder dat Boyd die bedoeling heeft gehad, kan dit opstel gezien worden als een uitleg van de essentie van een Rite de Passage en hoe die essentie is verbonden met entropie.Religie

Naar aanleiding van vondsten zoals Göbekli Tepe is er een theorie ontstaan waarbij godsdienst geassocieerd wordt met het ontstaan van een complexere samenleving dan het familieverband. Het bij elkaar komen voor doeleinden die zijn verbonden met gemeenschapsvorming en zingeving lijkt bijvoorbeeld het begin te zijn van landbouw en niet het gevolg. Dat geeft ook een zicht op de met de Eleusinische Mysterieën verbonden hymne aan Demeter van Homerus. Religie is dus direct verbonden met samenleving. De aanbeden goden zijn geen constante factor in religies, het aanhaken bij de Ervaring van Absolute Eenheid wel. Hier is het uitgangspunt dat religie een sociaal/politiek fenomeen is waarbij spiritualiteit en zingeving een centrale rol speelt.


"....The religious need is rooted in the basic condition of existence of the human species.......the human species can be defined as the primate who emerged at the point of evolution where instinctive determination had reached a minimum and the development of the brains a maximum . This combination.....had never occurred before in animal evolution and constitutes, biologically speaking, a completely new phenomenon" - Erich Fromm, To Have or To Be.Eleusis

De Mysterieën van Eleusis hebben vanaf ongeveer 1.500 voor Christus tot bijna 500 na Christus bestaan en vervulden een centrale rol in de Atheense samenleving. Eleusis was nadrukkelijk een pan-cultureel gebeuren, na inwijding bleef men lid van de eigen geloofsgemeenschap, men kon geen "volgeling van Eleusis" worden. De enige voorwaarden om toe te worden gelaten was dat je geen moord had gepleegd en de taal sprak (geen barbaar was). Eleusis wordt getekend door het verhaal over de entree die voor een prostituee werd betaald door een tevreden klant, terwijl er voor Nero een persoonlijke aparte pseudo-inwijding werd georganiseerd omdat men hem niet kon weigeren.
Het Mysterie van Eleusis was een goed geleide organisatie met een formeel ingerichte kwaliteitsbewaking. De deelnemers betaalden entree en er werd een boekhouding gevoerd. Er was geen sprake van mystificeren of van het vestigen van macht zoals theïstische religies dat doen. Er worden met grote regelmaat nieuwe religies uitgevonden, de meeste kennen maar een kort leven. Voorlopig kent Eleusis de langste bekende historie van alle religies. Het is aannemelijk dat het Mysterie nog veel langer had kunnen functioneren, als de Christenen niet voor een gewelddadig eind hadden gekozen. Eleusis was een panculturele religieuze gebeurtenis, het zorgde voor een samenbindende werking. Een pancultureel religieus gebeuren was naar de geschiedenis zich laat aanzien niet naar de wens van de Christenen, die het alleenvertoningsrecht opeisten


Benadrukt wordt hier dat :

 • Eleusis een geleide ervaring was en geen leer of theorie.
 • er over wat er in het Telesterion gebeurde door de deelnemers niet mocht worden gesproken.
 • dat het mysterie algemeen als het grootste panculturele religieuze evenement uit de antieke oudheid wordt gezien.
 • dat tijdgenoten over de invloed op de personen schreven in termen van het verhogen van de moraliteit en meer rust met het sterven.
 • dat Perikles een directe relatie tussen het Mysterie van Eleusis en de democratie legt.Citaten van tijdgenoten:

 • ‘to be purified in the Mysteries, to get to know the splendors of the worship of Demeter, and so become the best ambassadors of Eleusis and the Athenian democracy.’ - Periklēs
 • ""the ultimate design of the Mysteries … was to lead us back to the principles from which we descended, … a perfect enjoyment of intellectual [spiritual] good.“" - Plato
 • For among the many excellent and indeed divine institutions which your Athens has brought forth and contributed to human life, none, in my opinion, is better than those mysteries. For by their means we have been brought out of our barbarous and savage mode of life and educated and refined to a state of civilization; and as the rites are called initiations, so in very truth we have learned from them the beginnings of life (basic principles of life), and have gained the power not only to live happily (and from them acquire not only a way of living in happiness), but also to die with a better hope. - Cicero, De legibus / Laws II, xiv, 36
 • For the sacred matter (contemplation) is not like attention belonging to knowledge, or an outlet of mind, nor is it like one thing in one place and another in another. On the contrary - to compare small and greater - it is like Aristotle's view that men being initiated have not a lesson to learn, but an experience to undergo and a condition into which they must be brought, while they are becoming fit (for revelation)." - Synesius Dio 1133


Eleusis and Athens.jpg
Eleusis-Modell 1.jpgDe volgende tekst is overgenomen van de Engelstalige presentatie van stichting Paraplu over dit onderwerp.


On Eleusis

 • Among the cults of Greece none was more favorably known than the Eleusinian Mysteries.
 • Regardless of sex and social position, all of the citizens of Athens, including slaves, had the right to be initiated into the mysteries.
 • Eleusis was a guided experience, not an intellectual teaching
 • In Athens it was forbidden to talk about what happened inside the Telesterion, and this indeed stayed hidden behind the veil of secrecy.
 • A lot has been written about the Eleusinian Mysteries. Still we know very little about what happened inside.
 • Eleusis is the biggest Enigma of classical Greek culture.
 • In the Telesterion was room for 3.000 participants
 • It is believed that the cult of Demeter was established in 1.500 BC, the mysteries existed about 2.000 years.


 • Every new person to be initiated received instructions and was accompanied by an experienced person, the mystagogos (guide - a person who would take on a mystes (initiate) and tutor him or her in mystery cult knowledge.
 • After partaking the first time in the Greater Mysteries one was called a mystes.
 • A mystes who returned to Eleusis to gain more experience was called an epopteia ἐποπτεία (overseeer).
 • Mystae and epopteias stayed members of their personal local religion when returning from Eleusis.
 • One could not become a follower or member of Eleusis or a specific Eleusinian teaching or religion.
 • The Eleusinian Mysteries became the most important pan-cultural religious event in the antique world until Christianity ended the mysteries violently.
 • During the Mysteries a cease fire of 55 days was called. During the Peloponnesian War (431-404 BC) the Mysteries were limited.Pp 1a Slide382.PNG
Pp 1a Slide385.PNGCentral to the Great Mystery were:

 • Kykeon, a potion
 • Hiera, the "holy things“
 • Hierophant, he who shows the HieraThe Hiera consisted of three elements:

 • dromena ("things done")
 • deiknumena ("things shown")
 • legomena ("things said")

Combined these three elements were known as the apporheta ("unrepeatables")


Van Gennep summarizes the Eleusinian mysteries as a:

 1. dramatization of the novices death to the profane world,
 2. a run through Hades and
 3. the rebirth into the sacred world

He notes that all ancient mysteries have the same order in which the neophyte is decomposed and later reconstituted into a new individual

Comments on Eleusis

 • Periklēs, who is seen as the founder of democracy has personally taken care the mystery was rebuild after being destroyed by the Persians. He said: ‘to be purified in the Mysteries, to get to know the splendors of the worship of Demeter, and so become the best ambassadors of Eleusis and the Athenian democracy.’
 • ""the ultimate design of the Mysteries … was to lead us back to the principles from which we descended, … a perfect enjoyment of intellectual [spiritual] good.“" - Plato geciteerd in Eleusinian and Bacchic Mysteries, Thomas Taylor. Lighting Source Publishers, 1997. p. 49
 • “Thrice happy are those mortals, who having seen those rites depart for Hades; for to them alone is granted to have a true life there. For the rest, all there is evil.” - Sophocles.
 • “There was a time when with the rest of the happy band they saw beauty shining in brightness, - we philosophers following in the train of Zeus, others in company with other gods; and then we beheld the beatific vision and were initiated into a mystery which may be truly called most bleed, celebrated by us in our state of innocence before we had any experience of evils to come, when we were admitted to the sight of apparitions innocent and simple and calm and happy, which we beheld shining in pure light”. - Socrates cited by Plato in Phaedrus.
 • Cicero, who was very critical of Greek influence on Roman customs, nevertheless praised the Eleusinian Mysteries - “For among the many excellent and indeed divine institutions which your Athens has brought forth and contributed to human life, none, in my opinion, is better than those mysteries. For by their means we have been brought out of our barbarous and savage mode of life and educated and refined to a state of civilization; and as the rites are called initiations, so in very truth we have learned from them the beginnings of life (basic principles of life), and have gained the power not only to live happily (and from them acquire not only a way of living in happiness), but also to die with a better hope.” - Cicero, De legibus / Laws II, xiv, 36
 • "But their procedure is like Bacchic frenzy - like the leap of a man mad, or possessed - the attainment of a goal without running the race, a passing beyond reason without the previous exercise of reasoning. For the sacred matter (contemplation) is not like attention belonging to knowledge, or an outlet of mind, nor is it like one thing in one place and another in another. On the contrary - to compare small and greater - it is like Aristotle's view that men being initiated have not a lesson to learn, but an experience to undergo and a condition into which they must be brought, while they are becoming fit (for revelation)." - Synesius Dio 1133
 • "Even such a stern moralist as Epictetus encouraged reverence for the mysteries, recognized their benefits, and asserted that the Eleusinian mysteries were established by those of old for our education and the amendment of life." In face of such an imposing array of evidence, the modern student cannot avoid the conclusion that the Eleusinian mysteries did exert an elevating influence on the moral life. Here again, the precise relationship between the Eleusinian ritual and its moral effect is exceedingly unclear. We do not know what was the basis for the Eleusinian ethic. There may have been no exhortation to the mystae to lead pure and good lives. Indeed, the immediate and conscious aim of the rites may not have been an ethical one at all. Nevertheless, it is undeniable that the mysteries of Demeter did exercise a salutary influence in the matter of practical living. Not only a temporary stimulation of the emotions, not only a positive guaranty of future happiness, but also a lasting elevation of moral standards was a result of initiation into the mysteries at Eleusis." - Pagan Regeneration, Harold R. Willoughby, 1929Short timeline of the Eleusinian Mysteries

 • c. 2.000 BC ~ The village of Eleusis emerges.
 • 1600 - 1400 BC ~ The sacral place comes into existence in Mycenaean Greece
 • 8' century BC. ~ The mysteries are of pan-hellenistic importance
 • 480 BC ~ The Persians destroy Eleusis
 • 445 BC ~ Eleusis is being rebuild by Pericles
 • 300 – 150 BC ~ The mysteries are being put under the power of the State of Athens
 • During the Roman period the mystery flourishes
 • 379 AD ~ The Mystery is being closed by Christian king Theodosius 1.
 • 396 AD ~ Alaric I, King of the Visigoths from 395–410, destroys the mystery
 • 1676 ~ The English traveler George Wheeler visits Eleusis
 • 1811 ~ First excavation
 • 1882 ~ Systematic excavations start
 • 1889 ~ The museum is being build
 • 1961 ~ George Mylonas publicis on the result of the finished excavations
 • 1978 ~ Hofmann, Wasson and Ruck publish “The Road to Eleusis”
 • Until today publications on Eleusis appearIn de literatuur van de tijdgenoten van Eleusis is nadrukkelijk sprake van een andere houding tegenover de dood als resultaat van de ervaring in Eleusis. Naar mijn gevoel geeft socioloog Bart van Heerikhuizen in zijn minicollege met de titel "Bestaat er een medicijn tegen de angst voor de dood?" voor de Universiteit van Nederland een passende uitleg van wat het gevolg is van het inzicht dat men deel van een groter geheel is, een inzicht dat naar mijn indruk in Eleusis kon worden verkregen.Het ontstaan van God

De menselijke geest lijkt te zijn voorbestemd om Goden te bedenken.

Fanatiek tegen geloof zijn, lijkt daarbij een geloof op zich. Opmerkelijk is dat Atheïsme het geloof is dat de meeste afvalligen kent, mensen die het helemaal niets uit maakt blijven nog meer bij hun standpunt. Zie de laatste van de onderstaande dia's voor een onderzoek daarnaar.David Lewis-Williams, professor emeritus cognitive archaeology aan de University of the Witwatersrand (Zuid-Afrika), heeft met het boek "Conceiving God, The cognitive origin and evolution of religion" een breed geaccepteerde studie gepubliceerd over het ontstaan van religie. Over dat boek staat een kritisch artikel op deze site met dezelfde titel: Conceiving God, The cognitive origin and evolution of religion. Uit dat artikel wordt meer duidelijk over wat hier wordt bedoeld.

Epicures.jpg"The most ancient parts of truth . . . also once were plastic. They also were called true for human reasons. They also mediated between still earlier truths and what in those days were novel observations." - William James

Om aan te geven in welke richting wordt gedacht volgt hier een literatuurlijst:

Deze lijst is niet opgenomen als lijst van alles wat ik persoonlijk volledig heb gelezen. Dat zou ook heel veel zijn. Al deze boeken zijn wel in mijn bezit, ik heb er in alle gevallen kennis van genomen, vrijwel altijd de conclusies gelezen, de literatuurlijst beoordeeld, enz. Het vraagt de inspanning van een groep mensen om dit geheel volledig te onderbouwen en uit te werken. Deze lijst is opgenomen om te dienen als basis voor verdere studie, niet als een soort bewijs van belezenheid. Aan een omgekeerde boekenkast heeft ook niemand behoefte. En veel boeken zijn uiteraard ook wel gelezen, wat in het Paraplu verhaal naar voren wordt gebracht komt niet uit de lucht vallen, zo creatief ben ik niet.
Daarbij biedt deze literatuurlijst voornamelijk onderbouwing voor de centrale gedachte, het is ook maar een deel van de onderbouwing. Eén iemand kan geen relevante creatieve kennis van zoveel vakgebieden hebben als in het "programma" aan de orde komen. Politiek is in haar wortels in hoge mate afhankelijk van een samenbindende visie, iets waar religie graag in voorziet en waar politiek op moet passen niet in hetzelfde type verklaring en argumenten te vervallen. Daar richt deze lijst zich op.

 • Democracy for Realists - Why elections do not produce responsive Government, Christopher H. Achen, Larry M. Bartels, Princeton University Press, 2016
 • The Politics of Information: Problem Definition And The Course Of Public Policy In America, Frank R. Baumgartner und Bryan D. Jones, University of Chicago Press, 2015
 • Destruction and Creation, John R. Boyd, US Army Command and General Staff College, 1976
 • Decoding Reality: The Universe as Quantum Information, Vlatko Vedral, Oxford University Press, 2010
 • The Self Illusion - How the Social Brain Creates Identity, Bruce Hood, Oxford University Press, 2013
 • Social Entropy Theory, Kenneth D. Bailey, State University of New York Press, 1990
 • The Second Law of Economics, Energy, Entropy, and the Origins of Wealth, Reiner Kümmel, Springer; 2011
 • Quantum Social Science, Emmanual Haven & Andrei Khrennikov, Cambridge University Press, 2013
 • Thinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman, Farrar, Straus and Giroux, 2012
 • The Rites of Passage, Arnold van Gennep, University of Chicago Press, 1961 (orig. 1909)
 • The Home Planet, Kevin W. Kelley, Da Capo Press Inc - Association of Space Explorers, 1988
 • Moondust: In Search of the Men Who Fell to Earth, Andrew Smith, Bloomsbury Publishing, 2006/2009
 • How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business, 3rd edition, Douglas W. Hubbard, Wiley, 2014 (orig. 2007)
 • Educating intuition, Robin M. Hogarth, University of Chicago Press, 2010


 • Eleusis and the Eleusinian Mysteries, George E. Mylonas
 • The Road to Eleusis, R. Gordon Wasson, Albert Hofmann, Carl A.P. Ruck
 • Hitlers Theologie, Rainer Bucher
 • The Ritual Process, Victor Turner
 • Communitas, The anthropology of collective joy, Edith Turner
 • Why God Won't Go Away: Brain Science and the Biology of Belief, Andrew Newberg, Eugene D'Aquili, Vince Rause
 • The Varieties of Religious Experience, William James
 • Religions, Values, and Peak-Experiences, Abraham H. Maslow
 • The Fear of Freedom (The Escape from Freedom), Erich Fromm
 • Love and Addiction, Stanton Peele
 • The Invisible Gorilla: And Other Ways Our Intuition Deceives Us, Christopher Chabris, Daniel Simons
 • Predictably Irrational, Revised Intl: The Hidden Forces That Shape Our Decisions, Dan Ariely
 • The Upside of Irrationality: The Unexpected Benefits of Defying Logic at Work and at Home, Dan Ariely
 • Cognitive Illusions: a handbook on fallacies and biases in thinking, judgement and memory, Edited by Rüdiger F. Pohl
 • Cognitive Dissonance, fifty years of a classic theory, Joel Cooper
 • Blind Spot, Banaji & Greenwald
 • The Vision Revolution, Mark Changizi
 • You are not so smart, David McRaney
 • Mean Genes, Tery Burnham & Jay Phelan
 • On Being Certain, Robert A. Burton
 • Rewire your brain, John B. Arden
 • The Second Brain: A Groundbreaking New Understanding of Nervous Disorders of the Stomach and Intestine, Michael Gershon
 • Flow, Mihaly Csikszentmihalyi


 • The nature of the firm, Ronald Coase
 • The corporation, Joel Bakan
 • Resilience, Adrew Zolli
 • The Idea of Justice, Amartya Sen
 • On Mutual Aid and Ethics, Pjotr Aleksejevitsj Kropotkin
 • The Spirit Level, Richard G. Wilkinson & Kate Pickett
 • Torture and Impunity, Alfred W. McCoy
 • The Politics of Heroin, Alfred W. McCoy
 • Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid, Walter Benjamin
 • Art and Anarchy, Edgar Wind
 • Anarchy in Action (Anarchism As A Theory Of Organization), Colin Ward
 • De Papalagi (illustraties Joost Swarte), Real Free Press, 1975


 • The Essence of Style, Joan DeJean
 • Double Entry, Jane Gleeson-White
 • Infinitesimal, Amir Alexander
 • The Age of Insight, Eric R. Kandel • The Information, James Gleick
 • Chaos, James Gleick
 • Complexity, Roger Lewin
 • Randomness, Information, and Complexity, Peter Grassberger
 • The beauty of Fractals, Peitgen & Richter


 • The Flaw of Averages. Why we Underestimate Risk in the Face of Uncertainty, Sam L. Savage
 • Information Visualization, Second Edition: Perception for Design, Colin Ware
 • Turning Numbers into Knowledge: Mastering the Art of Problem Solving, Jonathan G. Koomey
 • What the Numbers Say: A Field Guide to Mastering Our Numerical World, Derrick Niederman and David Boyum
 • Super Crunchers: How Anything Can Be Predicted, Ian Ayres
 • Head First Physics, Heather Lang
 • The Theoretical Minimum, Leonard Susskind & George Hrabovsky
 • Quantum Mechanics: The Theoretical Minimum, Leonard Susskind & Art Friedman
 • Exploring Quantum Physics through Hands-On Projects, David & Shanni R. Prutchi
 • The Quantum Universe, Brian Cox & Jeff Forshaw
 • Quantum Computation and Quantum Information, Michael E. Nielsen & Isaac L. ChuangAls laatste de eerste:

 • Tao Te Ching, bijvoorbeeld de versie van Gia-fu Feng & Jane English, Wildwood House, London, 1973.VideoWebsitesTer vergelijking volgt hier de literatuurlijst uit het boekje dat in januari 1982 is uitgegeven ter gelegenheid van 5 jaar stichting Paraplu.
Hier blijkt uit dat aan de essentie van de visie sinds de oprichting van stichting Paraplu niets is veranderd, maar de onderbouwing is wel wezenlijk gesubstantieerd.

 • De Papalagi (illustraties Joost Swarte), Real Free Press, 1975
 • Anarchie in Aktie (Anarchism As A Theory Of Organization), Colin Ward, de Nederlandse Boekhandel, 1975
 • Ware magie, Philip E.I. Bonewitz, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1975
 • Principia Discordia, Loompanics Unlimited, 1978
 • Soma, R Gordon-Wasson, Mouton den Haag / Harcourt Brace Jovanovich New York, 1973
 • The Road to Eleusis, R. Gordon Wasson, Albert Hofmann, Carl A.P. Ruck, Harcourt Brace Jovanovich, 1978
 • Tao Te Ching, Gia-fu Feng & Jane English, Wildwood House, London, 1973
 • I Tjing, vertaing Richard Wilhelm, Ankh Hermes, Deventer, 1972Bronnen:100%
"Rite de Passage" - montage van gevonden beelden.